އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2022 ވަނަ އަހަރުގެ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމެޓީން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން

18 ޖެނުއަރީ 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/009

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  18 ޖަނަވަރީ 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ 04 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ (4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 83 ވަނަ ޖަލްސާ)

 

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

2022 ވަނަ އަހަރުގެ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލު އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:       

        " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޣާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު އިސްލާޙްތަކާއިއެކު ރިޕޯޓު ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ، އިބްރާހީމް ޝިނާޒް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 03  

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 08 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 08 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ފުރަތަމަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/009

ތާރީޚް: 18 ޖެނުއަރީ 2023