އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގޯތި ދޫކުރާއިރު އެއަވަށެއްގެ ރަށްވެހިންނަށް އެއަވަށަކުން ގޯތި ދޫކުރާނެ ނިސްބަތް ކަނޑައެޅުމަށް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

23 ޖެނުއަރީ 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/1010

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  23 ޖަނަވަރީ 2023

ޖަލްސާ: 2023 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާ (4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 09 ކުއްލި ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫގެ އަވަށްތަކުން ގޯތި ދޫކުރާއިރު އެއަވަށެއްގެ ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން އެއަވަށެއްގެ ރަށްވެހިންނަށް  އެއަވަށަކުން ގޯތި ދޫކުރާނެ ނިސްބަތް (ގޯތީގެ ޢަދަދު) ކަނޑައެޅުމަށް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " އައްޑޫސިޓީގެ ކޮންމެ އަވަށަކުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބިން ދޫކުރާއިރު، ބިން ދޫކުރާ އަވަށް ނޫން އެހެން އަވަށްތަކުގެ ރަށްވެހިންނަށް 10 އިންސައްތަ ކަނޑައެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ޒަރީރު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 11 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 11 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/1010

ތާރީޚް: 23 ޖެނުއަރީ 2023