އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހިތަދޫ އަވަށުގެ 4 މިސްކިތަކަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމާމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުމާއި ގުޅޭ

19 ފެބުރުއަރީ 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

 

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/013

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  01 ފެބްރުވަރީ 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ 06 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ (4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 05 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ހިތަދޫ އަވަށުގެ މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން ދާއިމީ އަދި ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުން ނެތް 4 މިސްކިތަކަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމާމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމަވައި ދެއްވުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: އެޗް.އާރު ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

        " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޣާޔަތް ކުރުމަށްފަހު،  ހިތަދޫ އަވަށުގެ މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފުން ނެތް މިސްކިތްތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ފެންނަ ކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ ޢިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އިބްރާޙިމް ޝިނާޒް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ޒަރީރު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01  

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 09 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 09 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ދެވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/013

ތާރީޚް: 19 ފެބުރުއަރީ 2023