އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ. ހުޅުދޫ ބިންމާގެ، ޢަލީ ސަޢީދު ދޯންޏެއް ބަނުމަށްޓަކައި، ހުޅުދޫގައި މިހާރު ދޯނި ބަންނަ ސަރަޙައްދުން ބިމެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

9 ފެބުރުއަރީ 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން
 

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/017

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  09 ފެބްރުއަރީ 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ 07 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 86 ވަނަ ޖަލްސާ

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ސ. ހުޅުދޫ ބިންމާގެ، ޢަލީ ސަޢީދު ދޯންޏެއް ބަނުމަށްޓަކައި، ހުޅުދޫގައި މިހާރު ދޯނި ބަންނަ ސަރަޙައްދުން 100*35 ފޫޓު ގެ ބިމެއް ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:       

        " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޣާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމަށް ބިން ދޫ ކުރާ އުސޫލުން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ވަކި މުއްދަތަކަށް ސ. ހުޅުދޫ ބިންމާގެ ޢަލީ ސަޢީދުއަށް ހުޅުދޫ ގައި މިހާރު ދޯނި ބަންނަ ސަރަޙައްދުން 100*35 ފޫޓުގެ ބިމެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ، އާމިނަތު ސަލްމާ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ހުސެއިން ޒަރީރު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00  

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 10 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 10 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/017

ތާރީޚް: 9 ފެބުރުއަރީ 2023