އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެމް.އެން.ޔޫ ގައި ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ އައްޑޫސިޓީ ދަރިވަރުންގެ ސްޓަޑީ ޓުއަރ ދަތުރުގައި ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން ދިނުމާއި ގުޅޭ

9 ފެބުރުއަރީ 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

 

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/018

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  09 ފެބްރުއަރީ 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ 07 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 86 ވަނަ ޖަލްސާ)

 

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ (ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް - ލައިބްރަރީ އެންޑް އިންފޮމޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް) ގައި ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ އައްޑޫސިޓީ ދަރިވަރުންގެ "ސްޓަޑީ ޓުއަރ ޓު ލައިބްރަރީސް އިން ސިންގަޕޯރ" ދަތުރުގައި ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަމަށް އެދި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ސޯޝަލް ސާރވިސް ޔުނިޓް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:       

        " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޣާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " މި މައްސަލަ ސެކްޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތް ކަމުން މައްސަލަ އިސްލާހު ކޮށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު އަލުން ކައުންސިލަށް ފާސްކުރަން ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ، އަހްމަދު ސައީދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ހުސެއިން ޒަރީރު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 04

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/018

ތާރީޚް: 9 ފެބުރުއަރީ 2023