އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހިތަދޫ އަދި ހުޅުދޫގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ އެއްމެދު ޢިމާރާތްތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި ގުޅޭ

9 ފެބުރުއަރީ 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން
 

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/019

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  09 ފެބްރުއަރީ 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ 07 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 86 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެދަށުން ހިތަދޫގައި ޢިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 264 ފްލެޓާއި ހުޅުދޫގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ 48 ފްލެޓްގެ އެއްމެދު ޢިމާރާތްތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:      

        " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޣާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " ފްލެޓްތަކުގެ މެއިންޓަނަންސް ކައުންސިލުން ބެލެހެއްޓުމުން ފްލެޓް ތަކުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ޙައްލު ކުރެވި، ކުރިއާއި އަޅާބަލާއިރު އަންނަ ޝަކުވާތައް މަދުކަން ފާހަގަ ކުރެވޭތީ، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް މިމަސައްކަތް ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެދަށުން ކުރެވޭގޮތަށް އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ، ހުސެއިން ފައިޒުއްރަޙްމާން

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އަހްމަދު ސައީދު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01  

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 09 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 09 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/019

ތާރީޚް: 9 ފެބުރުއަރީ 2023