އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހިތަދޫ ސްކޫލުން ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި ސްކޫލުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންގެ ދަތުރުގައި ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަން ދިނުމާއި ގުޅޭ

15 ފެބުރުއަރީ 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން
 

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/025

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  15 ފެބްރުއަރީ 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ 08 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 87 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ހިތަދޫ ސްކޫލުން ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި ސްކޫލުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންގެ ދަތުރުގެ ކަންތަކުގައި ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޖެންޑަރ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

        " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޣާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " 27 ފެބްރުއަރީ 2023 އިން 3 މާރިޗު 2023 އަށް މާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި ހިތަދޫ ސްކޫލުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް 10000 (ދިހަހާސް) ރުފިޔާގެ އެހީތެރިކަން ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ކޯޑް (JL-228009) ގެ ތެރެއިން ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ ވޯޓު ހަމަހަމަވުމުން، ރިޔާސަތުގެ ވޯޓާއި އެކު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢްލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ، މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އަޙްމަދު ނާދިރު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01

ނުފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 11 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/025

ތާރީޚް: 15 ފެބުރުއަރީ 2023