އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މީދޫ އަވަށު އޮފީހަށް މެއިންޓެނަންސް އޮފިސަރ، ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އަދި ޑްރައިވަރ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ނެގޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދެއްވުމަށް އެދި 

14 ފެބުރުއަރީ 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

 

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/027

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  15 ފެބްރުއަރީ 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ 08 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 87 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

މީދޫ އަވަށު އޮފީހަށް މެއިންޓެނަންސް އޮފިސަރ، ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އަދި ޑްރައިވަރ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ނެގޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދެއްވުމަށް އެ އަވަށު އޮފީހުން އެދިފައިވާތީ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: އެޗް.އާރު ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:        

        " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޣާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން، މީދޫ އަވަށުގެ ފައިސާގެ ރެކޯޑުތަކާއި އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސީ.އެސް.ސީގެ ޖީ.އެސް 3  ރޭންކުގެ ޝަރުތާއި މުސާރައާ އެއްގޮތަށް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ނެގުމަށާއި މީދޫ އަވަށުގެ މިސްކިތްތަކުގެ އޭސީތަކާއި މަގުތަކުގެ ބައްތިތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް ސީ.އެސް.ސީގެ އެސް.އެސް 3 ރޭންކުގެ ޝަރުތާއި މުސާރައާ އެއްގޮތަށް މެއިންޓެނަންސް އޮފިސަރ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ނެގުމަށާއި އަދި މީދޫ އޮފީހަށް އަލަށް ހޯދޭ ޕިކަޕް ދުއްވުމަށް ސީ.އެސް.ސީގެ އެސް.އެސް 2 ރޭންކުގެ ޝަރުތާއި މުސާރައާ އެއްގޮތަށް ޑްރައިވަރ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ނެގުމަށާއި ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ، އަޙްމަދު ސަޢީދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ، ހުސެއިން ޒަރީރު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 02  

ނުފެންނަކަމަށް: 01 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 09 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 09 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/027

ތާރީޚް: 14 ފެބުރުއަރީ 2023