އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނާރސަރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ، މެރިން ރިސޯސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް

22 ފެބުރުއަރީ 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން
 

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/029

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  22 ފެބްރުއަރީ 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ 09 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 88 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ނާރސަރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ، މެރިން ރިސޯސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

                 " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޣާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " ގަހުގެ ނާސަރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ހިންގުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ، މެރިން ރިސޯސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލާއި އެއްގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢްލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ، މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، މަރިޔަމް ސަޢީދާ

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 02  

ނުފެންނަކަމަށް: 01 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 07 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 08 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/029

ތާރީޚް: 22 ފެބުރުއަރީ 2023