އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

500 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއް އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫގައި އިމާރާތްކުރުމަށް 15521 އަކަފޫޓުގެ ބިން ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅޭ

1 މާރޗް 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން
 

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/031

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  01 މާރިޗް 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ 10 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 89 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

500 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއް އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫގައި އިމާރާތްކުރުމަށް 15521 އަކަފޫޓުގެ ބިން ހަމަޖެއްސުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ލޭންޑް ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

     " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޣާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސާލިހާ އަދި ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ފައިޒުއްރަޙްމާންގެ ހާޟިރުގައި ލޭންޑް ސާރވޭ ކުރުމަށްފަހު އަލުން މިމައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢްލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ، މަރިޔަމް ސަޢީދާ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު ސާލިހާ

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01  

ނުފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 07 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 11 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/031

ތާރީޚް: 1 މާރޗް 2023