އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ޑެސްޓިނޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް އޮގަނައިޒޭޝަން އިދާރީ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުމާއި ގުޅޭ

1 މާރޗް 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

 

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/033

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  01 މާރިޗް 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ 10 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 89 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫ ޑެސްޓިނޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް އޮގަނައިޒޭޝަން އިދާރީ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ހޯދުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ޒަރީރު

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

  " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޣާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " އައްޑޫ ޑެސްޓިނޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް އޮގަނައިޒޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ޓޫރިޒަމް ސަޕްލައި އެންޑް ޑިމާންޑް އޮޑިޓެއް ހެދުމަށާއި، ދިރާސާކޮށް ވިޒިޓަރ ޕްރޮފައިލް ތައްޔާރުކުރުމަށާއި ޑެސްޓިނޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި އައްޑޫ ބްރޭންޑްކޮށް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮޑަކްޓް ޑިޒައިންކޮށް މާރކެޓިންގ އާއި ޕްރޮމޯޝަން މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި ޓޫރިޒަމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި ކައުންސިލަރ އަދި ކައުންސިލްގެ ޓޫރިޒަމް ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި އެއްގޮތަށް ޑެސްޓިނޭޝަން މެނޭޖްމެންޓް އޮގަނައިޒޭޝަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ޑީ.އެމް.އޯ އަށް ކަނޑައަޅާ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރާގޮތަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ޖީ.އެސް. 04 ރޭންކްގެ 02 މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢްލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ، މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ޒަރީރު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 05  

ނުފެންނަކަމަށް: 01 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 07 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/033

ތާރީޚް: 1 މާރޗް 2023