އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ައައްޑޫސިޓީ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލު ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ އާއި ގުޅޭ

1 މާރޗް 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން
 

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/035

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  01 މާރިޗް 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ 10 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 89 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު 426-B(4)/2021/034 (30 ޖޫން 2021) ނިންމުމުން އައްޑޫސިޓީ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި އުފެއްދުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާއި ގުޅިގެން އައްޑޫސިޓީ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލު ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ލީގަލް ޔުނިޓް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

                 " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޣާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު 426-B(4)/2021/034 (30 ޖޫން 2021) ނިންމުމުން އައްޑޫސިޓީ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި އުފެއްދުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާއި ގުޅިގެން އައްޑޫސިޓީ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލުގެ ގޮތުގައި 50,000,000 (ފަންސާސް މިލިއަން) ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާ ޤަރާރެއް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢްލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ، އިބްރާހީމް ޝިނާޒް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 03  

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 07 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 07 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ފުރަތަމަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/035

ތާރީޚް: 1 މާރޗް 2023