އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގައި ހިންގަމުންދާ އެކި މަޝްރޫޢުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ ، ސިވިލް އިންޖިނިއަރ / ކޮންސަލްޓެންޓަކު ހޯދުމާއި ގުޅޭ މައްސަލަ

15 މާރޗް 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/038

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  15 މާރިޗް 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ 12 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 91 ވަނަ ޖަލްސާ)

 

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގަމުންދާ އެކި އެކި މަޝްރޫޢުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ ، ސިވިލް އިންޖިނިއަރ / ކޮންސަލްޓެންޓަކު ހޯދުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: އެޗް.އާރު ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

                 " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޣާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށް ހިންގަމުންދާ އެކި އެކި މަޝްރޫޢުތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ އާއި، މިހާރު މި އިދާރާގެ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަނީ މަދު މުވައްޒަފުންތަކަކަށްވެފައި ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް އެއްފަހަރާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަތިވުމާއި ގުޅިގެން ، މަޝްރޫޢުތަކާއި ގުޅޭ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތް ކުރުމަށް، މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތައުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 7 ނުވަތަ 8 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 4 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވާ ނުވަތަ މަޤާމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ ތައުލީމީ ރޮނގަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 9 ގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުމާއެކު މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކާއެކު 04 ކޮންސަލްޓެންޓުން ނެގުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢްލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

މުސާރަ:

14,800.00 ރުފިޔާ

ސަރވިސް އެލަވަންސް:

2،500.00 ރުފިޔާ

ޓެކްސނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް:

މުސާރައިގެ 28%

ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް: މުސާރައިގެ 35%

އިތުރު ގަޑި: 

ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުން

 

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ، އަޙްމަދު ނާދިރު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 03  

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ފުރަތަމަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/038

ތާރީޚް: 15 މާރޗް 2023