އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ "މާލީ ރިޕޯޓް" ފާސްކުރުން

15 މާރޗް 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/040

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  15 މާރިޗް 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ 12 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 91 ވަނަ ޖަލްސާ)

 

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ "މާލީ ރިޕޯޓް" ފާސްކުރުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

                 " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޣާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " ޤާނޫން ނަންބަރު 2006/3 ( ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނު ) ގެ 35 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ އަހަރީ މާލީ ހިސާބު ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްނިމޭތާ 3 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތައްޔާރުކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާން ކުރެވިފައިވި ނަމަވެސް، އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރުމަށް ވަގުތު ބޭނުންވާތީ މިމައްސަލަ ދެން އޮންނަ ޖަލްސާއަކަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ، މުހައްމަދު ފައިޟަލް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ފައިޒުއްރަޙްމާން

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 09 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 09 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/040

ތާރީޚް: 15 މާރޗް 2023