އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި ކައުންސިލް ތަމްސީލް ކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ފާސްކުރެވިފައިވާ ޤަރާރު އުވާލައި، އަލުން ޤަރާރެއް ފާސްކުރުމަށް

22 މާރޗް 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/43

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  22 މާރިޗް 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ 13 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 92 ވަނަ ޖަލްސާ)

 

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ޝަރުޢީ ކޯޓްތަކުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް ތަމްސީލްކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓާކައި ފާސް ކުރެވިފައިވާ، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު 426/(4)2021/04 (04 ނޮވެމްބަރ 2021) ޤަރާރުގައި އުވާލައި، އަލުން ޤަރާރެއް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ލީގަލް ޔުނިޓް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

                 " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޣާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " ޝަރުޢީ ކޯޓްތަކުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް ތަމްސީލްކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ފާސް ކުރެވިފައިވާ، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު 426/(4)2021/04 (04 ނޮވެމްބަރ 2021) ޤަރާރު އުވާލައި، އަލުން ޤަރާރެއް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް" " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ، އިބްރާޙިމް ޝިނާޒް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ފައިޒުއްރަޙްމާން

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:00 ވޯޓް  

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 11 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 11 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ދެވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/43

ތާރީޚް: 22 މާރޗް 2023