އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ވޯލްޑް ސްޕޯޓްސް ސިޓީ އާއި އެކު ވެވޭ "އެމް.އޯ.ޔޫ" އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

22 މާރޗް 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/044

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  22 މާރިޗް 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ 13 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 92 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ވޯލްޑް ސްޕޯޓްސް ސިޓީ އާއި އެކު ވެވޭ "އެމް.އޯ.ޔޫ" އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ލީގަލް ޔުނިޓް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

                 " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޣާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ވޯލްޑް ސްޕޯޓްސް ސިޓީ އާއި އެކު ވެވޭ "އެމް.އޯ.ޔޫ" އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 29  ޑިސެމްބަރ 2024 ނިޔަލަށް އިތުރުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ، އާމިނަތު ސާލިހާ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ޙުސެއިން ޒަރީރު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01ވޯޓް  

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 10 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 10 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/044

ތާރީޚް: 22 މާރޗް 2023