އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލާއި ޓްރޭޑްނެޓް މޯލްޑިވްސް ކޯރޕަރޭޝަނާއާއެކު ވެވޭ oneGov ސަރވިސް އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރުމާމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުމާއި ގުޅޭ

29 މާރޗް 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/47

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  29 މާރިޗް 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ14  ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 93 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ޓްރޭޑްނެޓް މޯލްޑިވްސް ކޯރޕަރޭޝަނާއާއެކު ވެވޭ oneGov ސަރވިސް އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކުރުމާމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ލީގަލް ޔުނިޓް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

                 " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޣާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ޓްރޭޑްނެޓް މޯލްޑިވްސް ކޯރޕަރޭޝަނާއާއެކު ވެވޭ oneGov ސަރވިސް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް" " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ، މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ، އިބްރާޙިމް ޝިނާޒް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:01 ވޯޓް  

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 10 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 10 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/47

ތާރީޚް: 29 މާރޗް 2023