އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގޯތި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކޮށް ގޯތި ލިބޭ މީހުން ކަނޑައަޅަން ވަގުތީ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުން

29 މާރޗް 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/048

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  29 މާރިޗް 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ14  ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 93 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ގޯތި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކޮށް ގޯތި ލިބޭ މީހުން ކަނޑައަޅަން ވަގުތީ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ލޭންޑް ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

                 " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " ގޯތި ދޫކުރުން އަވަސްކުރުމުގެގޮތުން ، ގޯތި ދޫކުރުމަށް އިޢުލާން ކުރެވުނު ކޮންމެ އަވަށަކުން ގޯތި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ވިލަރެސްކޮށް ގޯތި ލިބޭ މީހުން ކަނޑައެޅުމަށް ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާ، އަވަށު އޮފީސްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނަންބަރު (((MEMO)426-2B/426/2023/644 ، (MEMO)426-4B/426/2023/477 ، ((MEMO)426/426/2023/585 ، (MEMO)426-2B/426/2023/598 )) މެމޯގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ މެމްބަރުން ކޮމިޓީގައި ހިމަނައިގެން ގޯތި ދޫކުރުމާއިގުޅޭ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެން ދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢްލަބއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ، އަޙްމަދު ނާދިރު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ފައިޒުއްރަޙްމާން

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01ވޯޓް  

ނުފެންނަކަމަށް: 01 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 09 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 10 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/048

ތާރީޚް: 29 މާރޗް 2023