އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން މީދޫގައި 150-200 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއް ބިނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ، މިސްކިތް ބިނާކުރުމަށް ބިން ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅޭ

5 އެޕްރީލް 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/051

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  05 އެޕްރިލް 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ15  ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 94 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

މީދޫގައި 150- 200 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއް ބިނާކުރުމަށް ބިމެއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން އެދި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާތީ، މިސްކިތް ބިނާކުރުމަށް ބިން ހަމަޖެއްސުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: މީދޫ އަވަށު އޮފީސް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

                 " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، އައްޑޫގެ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ނިމިފައި ނެތުމާއި އެކު މި މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ލޭންޑް ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ފޮނުވުމަށް ފެންނަކަމަށް"  ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢްލަބއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ، ޙާލިދާ މުޙައްމަދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ފައިޒުއްރަޙްމާން

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 02 ވޯޓް  

ނުފެންނަކަމަށް: 01 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 07 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 08 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ފުރަތަމަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/051

ތާރީޚް: 5 އެޕްރީލް 2023