އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސްޓްރޯންގް ސިޓީ ނެޓްވޯކްގެ މެންބަރަކަށް ކައުންސިލް ވުމާއި ގުޅިގެން ސްޓްރޯންގް ސިޓީ ނެޓްވޯކާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމާއި ގުޅޭ

5 އެޕްރީލް 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/52

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  05 އެޕްރިލް 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ15  ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 94 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ސްޓްރޯންގް ސިޓީ ނެޓްވޯކްގެ މެންބަރަކަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް ވުމާއި ގުޅިގެން ސްޓްރޯންގް ސިޓީ ނެޓްވޯކާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ބިއުރޯ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

                 " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު،  އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ސްޓްރޯންގް ސިޓީ ނެޓްވޯކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ، އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ފައިޒުއްރަޙްމާން

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:01 ވޯޓް  

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 09 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 09 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/52

ތާރީޚް: 5 އެޕްރީލް 2023