އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީ އައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި ޤަރާރެއް ފާސްކުރުމާއި ގުޅޭ

19 އެޕްރީލް 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/055

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  19 އެޕްރިލް 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ17  ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 96 ވަނަ ޖަލްސާ

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫސިޓީ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީ އައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި ޤަރާރެއް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.   

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ލީގަލް ޔުނިޓް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

           " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، އައްޑޫސިޓީ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީ އައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި ޤަރާރު ފާސްކޮށްދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް"  ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ޚާލިދާ މުޙައްމަދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އިބްރާޙިމް ޝިނާޒް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00 ވޯޓް  

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 10 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 10 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/055

ތާރީޚް: 19 އެޕްރީލް 2023