އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ 2 މުވައްޒަފުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅޭ

27 އެޕްރީލް 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/058

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  27 އޭޕްރިލް 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ18  ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 97 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ 2 މުވައްޒަފުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭގޮތުން ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އިން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރުމާމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމަވައި ދެއްވުމަށް. 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  އެޗް.އާރު ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޣާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ 2 މުވައްޒަފުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭގޮތުން ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އިން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް "  ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝިނާޒް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01 ވޯޓް.

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 08 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 08 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ފުރަތަމަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/058

ތާރީޚް: 27 އެޕްރީލް 2023