އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2023 ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލުން ފާހަގަ ކުރާނެ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތަށް ނިންމަވައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅޭ

4 މޭއި 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/059

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  04 މޭއި 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ19  ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 98 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

2023  ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލުން ފާހަގަ ކުރާނެ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތަށް ނިންމަވައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން އެދި.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ސޯޝަލް ސާރވިސް ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، 2023  ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލުން ފާހަގަ ކުރާނެ ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތަށް ފާހަގަ ކުރުމަށް "ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުން" އެކްޓިވިޓީ ކޯޑު، GL223013  އިން 2.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް "  ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އިބްރާހިމް ޝިނާޒު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00 ވޯޓް.

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 11 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 11 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/059

ތާރީޚް: 4 މޭއި 2023