އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ އެކްޝަން ޕްލޭން ރިވައިޒު ކުރުމަށް ފަހު ކައުންސިލުން ފާސް ކުރުމަށް އެދި

17 މޭއި 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/064

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  17 މޭއި 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ21  ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 100 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ އެކްޝަން ޕްލޭން ރިވައިޒު ކުރުމަށް ފަހު ކައުންސިލުން ފާސް ކުރުމަށް އެދި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކޮމިޓީ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، އަންހެނުން ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ތިބުމާއި ކުޅިވަރުގައި އަންހެނުން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީއިން އަޟުހާ ޢީދުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނުމަށާއި މި މުބާރާތަށް 100,000 (އެއްލައްކަ) ރުފިޔާ  223014 (އިޖްތިމާއީ ތަރައްގީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ހަރަދު) ކޯޑުން ހަރަދުކުރާ ގޮތަށް ކޮމިޓީގެ އެކްޝަން ޕްލޭން ރިވައިޒު ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢްލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އިބްރާހިމް ޝިނާޒު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00 ވޯޓް.

ނުފެންނަކަމަށް: 02 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 08 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 10 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/064

ތާރީޚް: 17 މޭއި 2023