އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ނޭޗަރ ޕާރކަށް ރޭންޖަރސް މަގާމަށް 2 މުވައްޒަފުން (ޖީ.އެސް 3 ރޭންކުގެ މުވައްޒަފުން) ނެގޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއސުމާއި ގުޅޭ

17 މޭއި 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

 

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/065

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  17 މޭއި 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ21  ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 100 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫ ނޭޗަރ ޕާރކަށް ރޭންޖަރސް މަގާމަށް 2 މުވައްޒަފުން (ޖީ.އެސް 3 ރޭންކުގެ މުވައްޒަފުން) ނެގޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދެއްވުމަށް އެ ޕާރކުން އެދިފައިވާތީ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  އެޗް.އާރު ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، އައްޑޫ ނޭޗަރ ޕާރކަށް ރޭންޖަރސް މަގާމަށް ޖީ.އެސް 3 ރޭންކުގެ 2 މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ފެންނަކަމަށް "  ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުހައްމަދު ޝުޢާޢު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ހުސެއިން ފައިޒުއްރަޙްމާން

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00 ވޯޓް.

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 10 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 10 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/065

ތާރީޚް: 17 މޭއި 2023