އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އަވަށުން ދޯނި ހަރުގެއެއް އެޅުމަށް ބިމެއް ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭ

13 ޖުލައި 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/085

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  13 ޖުލައި 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ 28 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 107 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އަވަށުން ދޯނި ހަރުގެއެއް އެޅުމަށް 100 ފޫޓު 30 ފޫޓުގެ ބިމެއް ހޯދުމަށް އެދި ސ.ހުޅުދޫ/ ހައިޒުރަން ފާތިމަތު ވަހީދާ އެދިފައިވާތީ، މިވަގުތު އޮޑިދޯނި ހަރުގެ އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހުޅުދޫ ތުންޑިއާ ނަމަކަށް ކިޔާ ހިންނަ އިން ދޫކޮށްފައިވާ ސ.ހުޅުދޫ ދާޝް/ އަލީސައީދު ދޯނި ހަރުގޭގެ އުތުރުން އޮތް ހުސް ބިމުން އެދިފައިވާ ސައިޒުގެ ބިމެއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ފައިޒުއްރަޙްމާން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

     " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވާ އޮޑިހަރުގެއާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ހުޅުދޫ އަވަށުން އޮޑިހަރުގެ އެޅުމަށް 100 ފޫޓު 30 ފޫޓުގެ ބިމެއް ސ.ހުޅުދޫ/ ހައިޒުރަން ފާތިމަތު ވަހީދާ އަށް މިވަގުތު އޮޑިދޯނި ހަރުގެ އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހުޅުދޫ ތުންޑިއާ ނަމަކަށް ކިޔާ ހިންނަ އިން ދޫކޮށްފައިވާ ސ.ހުޅުދޫ ދާޝް/ އަލީސައީދު ދޯނި ހަރުގޭގެ އުތުރުން އޮތް ހުސް ބިން 6 މަސްދުވަހުގެ ގްރޭސްޕީރިއަޑަކާއެކު ޖުމްލަ 2 އަހަރު ގެ މުއްދަތަށް ދޯނި ބަނުމަށް ހަރުގެ އެޅުމަށް ދޫކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް "  ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އަހްމަދު ނާދިރު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ، ޙުސައިން ފައިޒުއްރަޙްމާން

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:  00 ވޯޓް

ނުފެންނަކަމަށް:  00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 07 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 07 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/085

ތާރީޚް: 13 ޖުލައި 2023