އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެސް.ޑީ.އެފް.ސީގެ ހަތަރުވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާގައި ކައުންސިލުން ބައިވެރިވާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ޤަރާރެއް ފާސްކުރުމާއި ގުޅޭ

18 ޖުލައި 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/89

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  18 ޖުލައި 2023

ޖަލްސާ: 2023 ވަނަ އަހަރުގެ 02 ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 10 ކުއްލި ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ގެ ހަތަރުވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި  އައްޑޫސިޓީ ތަމްސިލު ކުރުމަށްޓަކައި މި އިދާރާއިން ބައިވެރިވާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ޤަރާރެއް ފާސްކުރުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ކައުންސިލް ބިއުރޯ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ގެ ހަތަރުވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި  އައްޑޫސިޓީ ތަމްސިލު ކުރުމަށްޓަކައި މި އިދާރާއިން ކައުންސިލަރ އިބްރާހިމް ޝިނާޒު ކަނޑައަޅައި ޤަރާރު ފާސްކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ޙުސެއިން ފައިޒުއްރަޙްމާން

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/89

ތާރީޚް: 18 ޖުލައި 2023