އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހުޅުދޫ ސްކޫލް ހިންގި ޢިމާރާތުގައި ޢިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމާއި ގުޅޭ

25 ޖުލައި 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/091

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  25 ޖުލައި 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ 29 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 108 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ހުޅުދޫ ސްކޫލް ހިންގި ޢިމާރާތުގައި ޢިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

    " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، ހުޅުދޫ ސްކޫލް ހިންގި ޢިމާރާތުގައި ޢިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒުގެ ތަފާތު ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް، ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އެކްޓިވިޓީ 3.3.16.1.1.1 (ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމާއި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން) އިން ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް "  ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ، ޙުސައިން ފައިޒުއްރަޙްމާން

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އިބްރާހިމް ޝިނާޒު 

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:  01 ވޯޓް

ނުފެންނަކަމަށް:  00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 07 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 07 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/091

ތާރީޚް: 25 ޖުލައި 2023