އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ތަމްސީލްކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާ ޤަރާރު އިސްލާޙުކޮށް އަލުން ފާސްކުރުމާއި ގުޅޭ

25 ޖުލައި 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/095

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  25 ޖުލައި 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ 29 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 108 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ތަމްސީލްކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާ ޤަރާރު އިސްލާޙުކޮށް އަލުން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ލީގަލް ޔުނިޓް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

     " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޣާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " ޝަރުޢީ ކޯޓްތަކުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް ތަމްސީލްކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ފާސް ކުރެވިފައިވާ، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު 426(4)2023/03 (22 މާރިޗް 2023)  ޤަރާރު އުވާލައި، އަލުން ޤަރާރެއް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް"  ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އިބްރާހިމް ޝިނާޒު 

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ، އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:  00 ވޯޓް

ނުފެންނަކަމަށް:  00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 08 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 08 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/095

ތާރީޚް: 25 ޖުލައި 2023