އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ލާޖެއްސުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ކައުންސިލުން އިޢުތިރާޝްކުރުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

16 އޯގަސްޓް 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/104

ބޭއްވުނު ތާރީޚް: 16 އޮގަސްޓް2023  

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ 32 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 111 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ލާޖެއްސުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ކައުންސިލުން އިޢުތިރާޝްކުރުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ލީގަލް ޔުނިޓް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

       މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، (ޤާނޫނު ނަންބަރު 09/1968) މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 01 ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގައި މީސްމީހުންގެ އަމިއްލަ ބިމާއި އެބިމުގައި ހުންނަ އިމާރާތްތައް ފިޔަވައި ރަޖިސްޓަރީއެއް ކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަނެއްގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކުރަނީނަމަ ރަޖިސްޓަރީ ދިންފަރާތުގެ އިޢުތިރާޟް އެކަމަށް ނެތްކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާތީ، މިއިދާރާއިން ލާޖެއްސުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ތިރީގައިވާ މިންގަނޑުތައް، އިއުތިރާޟުކުރާނެ މިންގަނޑެއް ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ލާޖެއްސުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ކައުންސިލުން އިޢުތިރާޝްކުރުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑު

  • ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ދޫކުރެވިފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯތި، އެއް ގޯއްޗާއި އަނެއް ގޯތި ލާޖައްސާ މައްސަލަތަކުގައި ގޯތީގެ އިމުގެ މައްސަލައެއް ނެތްކަމުގައިވާނަމަ އިޢްތިރާޟެއް ނެތްކަމަށް
  • ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ދޫކުރެވިފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗެއްގެ ބަޔަކާއި އެހެން ގޯއްޗެއް ލާޖައްސާ ޙާލަތުގައ އިމުގެ މައްސަލައެއް ނެތްކަމުގައިވާނަމަ 600 އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުނަމަ އިއުތިރާޟް ނުކުރުން. ސަބަބަކީ ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކޮށްފައިވަނީ ދިރުއުޅުމަށްކަމަށްވެފައި ލާޖެއްސޭ ގޯއްޗަކީ 600 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ ތަނެއްނަމަ އެތަނަކީ ދިރިއުޅުމަށް އެކަށީގެންވާތަނެއްކަމުގައި ކައުންސިލަށް ނުފެންނާތީއެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު ސާލިހާ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އިބްރާހިމް ޝިނާޒު  

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:  02 ވޯޓް

ނުފެންނަކަމަށް:  01 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 08 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 09 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/104

ތާރީޚް: 16 އޯގަސްޓް 2023