އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ އިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ފޯމްތައް އިވަލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓް އިއުލާން ކުރުން

16 އޯގަސްޓް 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/105

ބޭއްވުނު ތާރީޚް: 16 އޮގަސްޓް 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ 32 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 111 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫ އިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ފޯމްތައް އިވަލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓް އިއުލާން ކުރުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ލޭންޑް ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

        މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " އައްޑޫސިޓީގައި ދިރިއުޅުމަށް ބަންޑާރަ ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ފޯމް ހުށަހަޅައި ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ  ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު 1000 ފަރާތަށް މިހާރު އިއުލާން ކުރެވިފައިވާ 1000 ގޯތި ދިނުމަށާއި ، އަދި ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓްގައި ބާކީ ތިބި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ގޯތި ލިބޭގޮތަށް ފާސްކުރުމަށާއި، ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އައްޑޫސިޓީ އިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް "  ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ޒަރީރު 

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:  01 ވޯޓް

ނުފެންނަކަމަށް:  00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 10 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 10 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/105

ތާރީޚް: 16 އޯގަސްޓް 2023