އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހުޅުދޫ މަގުތައް ހެދުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާތީ، ބައްތި ބުޑު އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބަޖެޓް ފައިސާ އޮފީހުގެ އެހެން ބޭނުމަކަށް ބޭނުންކުރުމާއި ގުޅޭ

11 އޮކްޓޯބަރ 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

 

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/116

ބޭއްވުނު ތާރީޚް: 11އޮކްޓޯބަރ 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ 38 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 117 ވަނަ ޖަލްސާ)

 

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ހުޅުދޫ މަގުތައް ހެދުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާތީ ކައުންސިލް އިން މިއަހަރުތެރޭ ބައްތި ބުޑު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ނުޖެހޭނެތީ، ބަޖެޓްގައި އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާ އޮފީހުގެ އެހެން ބޭނުމަކަށް ބޭނުންކުރުމާއި މެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

       މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ބަޖެޓް ގެ އެކްޓިވިޓީ، 4.2.15.10.1.3 މަގުތައް ދިއްލައި މަގުބައްތި ވިއުގަ ޤާއިމްކޮށް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން (100 ލައިޓް ހަރުކުރުމަށް 50 ބުޑުއެޅުން) ރަށްވެހި ޚިދުމަތް، ބަޖެޓް ކޯޑު 226007 (ކަރަންޓު ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުން) ގައިވާ 100,000ރ  (އެއްލައްކަ ރުފިޔާ) އިން 70,000 (ހަތްދިހަހާސް ރުފިޔާ) އެކްޓިވިޓީ 4.1.14.1.1.5 ކެޕިޓަލް ތަކެތި ހޯދުން، އިދާރީ ހިންގުން، ބަޖެޓް ކޯޑް 423008 އައި.ޓީ. އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ އަށް އަދި 30،000 (ތިރީސްހާސް ރުފިޔާ)  އެކްޓިވިޓީ 4.1.14.1.1.5 ކެޕިޓަލް ތަކެތި ހޯދުން، އިދާރީ ހިންގުން، ބަޖެޓް ކޯޑް 423002 ޕްލާންޓް މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމެންޓްސް އަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އަޙްމަދު ނާދިރު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ޒަރިރު    

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:  09 ވޯޓް

ނުފެންނަކަމަށް:  00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 09 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 09 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/116

ތާރީޚް: 11 އޮކްޓޯބަރ 2023