އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހާއި މިސްކިތްތަކުގައި މައްސަލަތައް ދިމާވެގެން ބޭނުންނުކުރެވި ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ތަކެތި ނީލަންކިއުމަށް ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.

18 އޮކްޓޯބަރ 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

 

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/118

ބޭއްވުނު ތާރީޚް: 18އޮކްޓޯބަރ 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ 39 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 118 ވަނަ ޖަލްސާ)

 

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހާއި މިސްކިތްތަކުގައި ގެންގުޅޭ އެކިއެކި މައްސަލަތައް ދިމާވެގެން ބޭނުންނުކުރެވި ގިނަދުވަސްވެފައިވާތީ ތަކެތި ނީލަންކިއުމަށް ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

    " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހާއި މިސްކިތްތަކުގައި ގެންގުޅޭ އެކިއެކި މައްސަލަތައް ދިމާވެގެން ބޭނުންނުކުރެވި ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ތަކެތި ނީލަން ކިޔުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރުމަށް ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ 03 މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

  1. މަރްޔަމް ޒަހާ،   އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް
  2. ޢަލީ އަންވަރު،   އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް
  3. ސަޢާދާ ޙަސަން،  އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އަޙްމަދު ނާދިރު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:  00 ވޯޓް

ނުފެންނަކަމަށް:  00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 09 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 09 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/118

ތާރީޚް: 18 އޮކްޓޯބަރ 2023