އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޭދޫއިން ޓޫރިޒަމް ބޭނުމަށް ކޮންޑޯމީނިއަމްގެ ބިޑް އިވެލުއޭޓްކޮށް މާކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތައް ބިޑު އެވޯޑުކުރުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމާއި ގުޅޭ

18 އޮކްޓޯބަރ 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/121

ބޭއްވުނު ތާރީޚް: 18އޮކްޓޯބަރ 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ 39 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 118 ވަނަ ޖަލްސާ)

 

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫއިން ޓޫރިޒަމް ބޭނުމަށް ކޮންޑޯމީނިއަމް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި 71,508.5އަކަފޫޓުގެ ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު: (IUL)426-AB/426/2023/366 އިޢުލާނުގެ ދަށުން  ހުށަހެޅި ބިޑު އިވެލުއޭޓްކުރުމުން، މާކްސް ލިބިފައިވާ ފަރާތައް ބިޑު އެވޯޑުކުރުމާއިމެދު ކައުންސިލަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއް ނިންމަވައި ދެއްވުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ލޭންޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

 " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫއިން ޓޫރިޒަމް ބޭނުމަށް ކޮންޑޯމީނިއަމް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި      71,508.5 އަކަފޫޓުގެ ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު: (IUL)426-AB/426/2023/366 އިޢުލާނުގެ ދަށުން ހުށަހެޅި ބިޑު އިވެލުއޭޓްކުރުމުން، ލިބިފައިވާ މާކްސް އަށް ބަލާއިރު ޕްރީމިއަރ ޕްރޮޕަޓީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް މިޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށްޓަކައި މިބިޑު އެވޯޑުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން  ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު ސަލްމާ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:  02 ވޯޓް

ނުފެންނަކަމަށް:  00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 07 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 07 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/121

ތާރީޚް: 18 އޮކްޓޯބަރ 2023