އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޓޫރިޒަމް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ 24 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމަވާފައިވާ، މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު ކައުންސިލުންގޮތެއް ނިންމުމާއި ގުޅޭ

25 އޮކްޓޯބަރ 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން
 

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/123

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:25އޮކްޓޯބަރ 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ 40 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 119 ވަނަ ޖަލްސާ)

 

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ޓޫރިޒަމް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ 24 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމަވާފައިވާ، މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު ކައުންސިލުންގޮތެއް ނިންމުމަށް.  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޓޫރިޒަމް ކޮމިޓީ 

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

    " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، ޓޫރިޒަމް ކޮމިޓީގެ ރަސްމީ 24 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމަވާ ، ލަފާ ދީފައިވާ މައްސަލަ، ފޭދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯންއިން ރެސްޓޯރަންޓް އެންޑް އެންޓަރޓެއިންމަންޓް ސެންޓަރ ގެގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ޕްރިމިއަރ ޕްރޮޕަރޓީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް ދޫކުރެވިފައިވާ 8000 އަކަފޫޓުގެ، SP3 ޕްލޮޓްގެ ބިމުގެ މުއްދަތު 50 އަހަރަށް އިތުރުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޝުޢާއު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:  00 ވޯޓް

ނުފެންނަކަމަށް:  00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 08 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 08 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ފުރަތަމަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/123

ތާރީޚް: 25 އޮކްޓޯބަރ 2023