އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

"އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2023" މުބާރާތް ބޭއްވުމާމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.

25 އޮކްޓޯބަރ 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

 

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/124

ބޭއްވުނު ތާރީޚް: 25އޮކްޓޯބަރ 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ 40 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 119 ވަނަ ޖަލްސާ)

 

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

"އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2023" މުބާރާތް ބޭއްވުމާމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް ކޮމިޓީ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

 " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް ކޮމިޓީ ނިންމަވާ ، ލަފާ ދީފައިވާ މައްސަލަ، "އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2023" މުބާރާތް ހިންގުމަށް އާންމު ޢިއުލާނެއް ކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށާއި ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާ އަދި ރަނަރަޕް ޓީމަށް ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ، J-LCL ފަންޑުގެ JLCode 223014 ގެ އެކްޓިވިޓީ ކޯޑު 38540 "އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ލީގް، ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އިންތިޒާމްކުރުން" އިން ދިނުމަށް ހަމަޖެއްސުމަށާއި އަދި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެންމެ ރަގަޅު ޕްރޮޕޯޒަލް އެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް މުބާރާތް އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން  ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝިނާޒު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޝުޢާއު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:  00 ވޯޓް

ނުފެންނަކަމަށް:  00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 08 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 08 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/124

ތާރީޚް: 25 އޮކްޓޯބަރ 2023