އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޖޮބް ސެންޓަރު ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި ކައުންސިލާއި އެކު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް އިސްލާހު ގެނައުމާއި ގުޅޭ

25 އޮކްޓޯބަރ 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

 

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/125

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:25އޮކްޓޯބަރ 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ 40 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 119 ވަނަ ޖަލްސާ)

 

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫ ސިޓީގައި ޖޮބް ސެންޓަރު ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި ކައުންސިލާއި އެކު ވެވިފައިވާ ނަންބަރު: (AGR)101-JCS/426/2022/1 އެއްބަސްވުމަށް ގެނެވޭ ފުރަތަމަ އިސްލާހާ ގުޅިގެން ގޮތެއް ނިންމުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

 " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި އިމާރާތުގައި ޖޮބް ސެންޓަރ ހިންގުމަށް ނަންބަރ: (AGR)101-JCS/426/2022/1 އެއްބަސްވުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ދޫކުރެވިފައިވާ 720.3 އަކަ ފޫޓުގެ އިމާރާތް 1407 އަކަ ފޫޓް އަށް ބަދަލު ކޮށްދެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީއިން އެދިފައިވުމުން މިހާރު އެއްބަސްވެފައިވާ 3000 ރުފިޔާ އިން 7000 ރުފިޔާއަށް އިމާރާތުގެ ކުލި ބަދަލުކޮށް އެއްބަސްވުމަށް ގެންނަ އިތުރު އިސްލާހެއްގެ ގޮތުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން  ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު ސަލްމާ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:  00 ވޯޓް

ނުފެންނަކަމަށް:  00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 08 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 08 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/125

ތާރީޚް: 25 އޮކްޓޯބަރ 2023