އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހިތަދޫ މައިލޯ ދަނޑު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމާއި މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެދި

25 އޮކްޓޯބަރ 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/126

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:25އޮކްޓޯބަރ 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ 40 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 119 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ހިތަދޫ މައިލޯ ދަނޑު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމާއި މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެދި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

 " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހު، ހިތަދޫ މައިލޯ ދަނޑު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން  ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ޒަރީރު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00 ވޯޓް

ނުފެންނަކަމަށް:  00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 08 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 08 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/126

ތާރީޚް: 25 އޮކްޓޯބަރ 2023