އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަރަދޫފޭދޫ އަވަށުގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި ބައެއް ތަކެތި ނީލަންކިޔުމުގެ މައްސަލަ އާއި ގުޅޭ

1 ނޮވެމްބަރ 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/130

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:01 ނޮވެމްބަރ 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ 41 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 120 ވަނަ ޖަލްސާ)

 

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

މަރަދޫފޭދޫ އަވަށުގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި  ބައެއް ހަރުމުދާތަކާއި،ޕްރިންޓަރތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދިފައިވާ ކާރޓްރިޖްފަދަ ތަކެތި ބޭނުންނުކުރެވޭތީ، ނީލަންކިޔުމުގެ މައްސަލަ  އަށް ގޮތެއް ނިންމަވައި ދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

 " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، މަރަދޫފޭދޫ އަވަށުއޮފީހުގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި ބައެއް ހަރުމުދާތައް ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައިވާތީ ނީލަން ކިޔުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ކުރުމަށް ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ 03 މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

  1. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަލީމު- ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް މަރަދޫފޭދޫ އަވަށުއޮފީސް
  2. އަލްފާޟިލް މޫސާ ނަސީރު، އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް މަރަދޫފޭދޫ އަވަށުއޮފީސް
  3. އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖަލީލު، އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް މަރަދޫފޭދޫ އަވަށުއޮފީސް

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އަޙްމަދު ނާދިރު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:  00 ވޯޓް

ނުފެންނަކަމަށް:  00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 08 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 08 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/130

ތާރީޚް: 1 ނޮވެމްބަރ 2023