އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހިތަދޫ މައިލޯ ދަނޑުގެ ދެކުނުން އޮންނަ ނޫކޮކާ މަގުން ފެށިގެން ހުޅަނގަށް ވާގޮތަށް ހަވީރީ ހިނގުމާއި ގުޅޭގޮތަށް 30 ފޫޓް ގެ ފުޅާ މަގެއް ހެދުމާއި ގުޅޭ

1 ނޮވެމްބަރ 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/132

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:01 ނޮވެމްބަރ 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ 41 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 120 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫ ސިޓީ  ހިތަދޫ މައިލޯ ދަނޑުގެ ދެކުނުން އޮންނަ ނޫކޮކާ މަގުން ފެށިގެން ހުޅަނގަށް ވާގޮތަށް ހަވީރީ ހިނގުމާއި ގުޅޭގޮތަށް 30 ފޫޓް ގެ ފުޅާ މަގެއް ހެދުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

 " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހު، ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ދަތުރު ކުރެވޭނެ ގޮތް މަގުފަހި ވެގެން ދިއުމަކީ ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމަކަށް ވާތީ، އައްޑޫ ސިޓީ  ހިތަދޫ މައިލޯ ދަނޑުގެ ދެކުނުން އޮންނަ ނޫކޮކާ މަގުން ފެށިގެން ހުޅަނގަށް ވާގޮތަށް ހަވީރީ ހިނގުމާއި ގުޅޭގޮތަށް 30 ފޫޓް ގެ ފުޅާ މަގެއް ހެދުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން  ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝިނާޒް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ޒަރީރު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00 ވޯޓް

ނުފެންނަކަމަށް:  00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 09 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 09 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/132

ތާރީޚް: 1 ނޮވެމްބަރ 2023