އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ހިތަދޫ ބްރާންޗްގައި ޑޮލަރ އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ އާއި ގުޅޭ

9 ނޮވެމްބަރ 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/133

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:09 ނޮވެމްބަރ 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ 42 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 121 ވަނަ ޖަލްސާ)

 

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ހިތަދޫ ބްރާންޗްގައި ޑޮލަރ އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ފައިނޭންސް ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

    " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހު،  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްއަށް ލިބޭ ބޭރުފައިސާ ޖަމާކުރާނެ ޑޮލަރ އެކައުންޓެއް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމުގައި، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވުމަށް ފެންނަކަމަށާއި އަދި އެކައުންޓު ހުޅުވުމުގެ ޤަރާރު އަދި ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އަޙްމަދު ނާދިރު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:00  ވޯޓް

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 09 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 09 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/133

ތާރީޚް: 9 ނޮވެމްބަރ 2023