އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޭދޫ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައިވާ ގޮތަށް ފޭދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ބިމުގެ ރަޖިސްޓަރީ އިޞްލާހްކޮށް ދެއްވުންއެދި

7 ޑިސެމްބަރ 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/147

ބޭއްވުނު ތާރީޚް: 07 ޑިސެމްބަރ 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ 45 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 124 ވަނަ ޖަލްސާ)

 

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ފޭދޫ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައިވާ ގޮތަށް ފޭދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ބިމުގެ ރަޖިސްޓަރީ އިޞްލާހްކޮށް ދެއްވުންއެދި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

    " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޣާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، މި މައްސަލައަކީ އިތުރަށް ދިރާސާކުރަންޖެހޭ މައްސަލައަކަށްވަތީ ލޭންޑް އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ހުސައިން ޒަރީރު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ހުސައިން ފައިޒުއްރަހްމާން

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:00  ވޯޓް

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 09 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 09 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/147

ތާރީޚް: 7 ޑިސެމްބަރ 2023