އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

18- 25 ނޮވެމްބަރ 2023 އަށް ސިންގަޕޫރާއި މެލޭޝިޔާއަށް ކައުންސިލުން ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ދަތުރު ރިޕޯޓް ފާސްކޮށްދެއްވުން އެދި

4 ޖެނުއަރީ 2024     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

 

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/148

ބޭއްވުނު ތާރީޚް: 07 ޑިސެމްބަރ 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ 45 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 124 ވަނަ ޖަލްސާ)

 

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

18 ނޮވެމްބަރ 2023 އިން 25 ނޮވެމްބަރ 2023 އަށް ފީލްޑް ޓްރިޕް އަދި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ސިންގަޕޫރާއި މެލޭޝިޔާއަށް ކައުންސިލުން ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ދަތުރު ރިޕޯޓް ފާސްކޮށްދެއްވުން އެދި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ކައުންސިލް ބިއުރޯ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

    " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޣާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، ކައުންސިލް ބިއުރޯ އިން ހުށަހަޅާފައިވާ ދަތުރު ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރަން ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ޙާލިދާ މުހައްމަދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ހުސެއިން ފައިޒުއްރަހްމާން

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:01  ވޯޓް

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 08 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 08 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/148

ތާރީޚް: 4 ޖެނުއަރީ 2024