އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި އިސްލާމިކް ބެންކް ގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްގެ މަޢުލޫމާތު އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަން ފާސްކުރުމާއި ގުލޭ

13 ޑިސެމްބަރ 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/150

ބޭއްވުނު ތާރީޚް: 13 ޑިސެމްބަރ 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ 46 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 125 ވަނަ ޖަލްސާ)

 

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބެންކް ގައި ހުޅުވާފައިވާ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓްގެ މަޢުލޫމާތު އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަން ފާސްކޮށް ދެއްވުން އެދި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ފައިނޭންސް ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

    " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޣާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބެންކްގައި ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓްގެ މަޢުލޫމާތު އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ފޯމެޓްގައިވާ ގޮތަށް ބޯޑް ރިޒޮލިއުޝަން ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު ސާލިހާ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޝުޢާޢު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:00  ވޯޓް

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 08 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 08 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/150

ތާރީޚް: 13 ޑިސެމްބަރ 2023