އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މުސާރައިގެ %35 އެލަވަންސް ނުލިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް މި އެލަވަންސް ދިނުމާއި ގުޅޭ

13 ޑިސެމްބަރ 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/151

ބޭއްވުނު ތާރީޚް: 13 ޑިސެމްބަރ 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ 46 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 125 ވަނަ ޖަލްސާ)

 

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ %35 އެލަވަންސް ނުލިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް މި އެލަވަންސް ދިނުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: އެޗް.އާރު ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

    " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޣާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ރިޣާޔަތްކޮށް ގުޅުންހުރި މުވައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން މިމައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެޗް.އާރު.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، މުހައްމަދު ފައިސަލް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:00  ވޯޓް

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 08 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 08 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/151

ތާރީޚް: 13 ޑިސެމްބަރ 2023