އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލްގެ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ މިނިވަން ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މެމްބަރަކު އައްޔަންކުރުމާއި އެކު ޤަރާރެއް ފާސްކުރުމާއި ގުޅޭ

20 ޑިސެމްބަރ 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/154

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:20 ޑިސެމްބަރ 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ 47 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 126 ވަނަ ޖަލްސާ)

 

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ މިނިވަން ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މެމްބަރަކު އައްޔަންކުރުމާއި އެކު ޤަރާރެއް ފާސްކުރުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ސެކްރެޓޭރިއޭޓް ސަޕޯޓް ޔުނިޓް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

    " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޣާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ނަންބަރ (IUL)426-B/426/2023/480 އިއުލާނުން ކައުންސިލްގެ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ މިނިވަން ޑިރެކްޓަރގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަގާމަށް ހޮވިފައިވާ ސ.ފޭދޫ ފޭރުމާގެ ޝީނާ ޝިހާބު (ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު A015117) އައްޔަން ކުރުމަށާއި ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުން އައްޔަންކުރުމުގެ ޤަރާރު ފާސްކުރުމަށް  ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު ސާލިހާ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޝުޢާޢު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:03  ވޯޓް

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 08 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 08 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/154

ތާރީޚް: 20 ޑިސެމްބަރ 2023