އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސައިރިކްސް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ސީ.އެސް.އާރުގެ ދަށުން ހުޅުދޫގައި އަމިއްލަ ތަކެތީގެ ހިނަވާގެއެއް އެޅުމަށް އެދިފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭ

21 ޑިސެމްބަރ 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން
 

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/155

ބޭއްވުނު ތާރީޚް: 21 ޑިސެމްބަރ 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ 47 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 126 ވަނަ ޖަލްސާ)

 

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ސައިރިކްސް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ސީ.އެސް.އާރުގެ ދަށުން ހުޅުދޫގައި އަމިއްލަ ތަކެތީގެ ހިނަވާގެއެއް އެޅުމަށް އެދިފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

    " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޣާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، ހުޅުދޫ ހުކުރު މިސްކިތް ކައިރިން ގޯއްޗަކަށް ނުފުދޭ ވަރުގެ ބިންކޮޅެއް އޮތުމާއި އެކު އެތަނުގައި ހިނަވާގެއެއް އެޅުމަށް ސައިރިކްސް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އަޙްމަދު ސަޢީދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު ސާލިހާ

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:00  ވޯޓް

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 11 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 11 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/155

ތާރީޚް: 21 ޑިސެމްބަރ 2023