އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހިތަދޫ ޒިކުރާ މިސްކިތުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގެ ހުސްޖާގައިގެ ތެރޭގައި ހިނަވާގެއެއް އެޅުމަށް އިންވަކިކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

21 ޑިސެމްބަރ 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

 

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/158

ބޭއްވުނު ތާރީޚް: 21 ޑިސެމްބަރ 2023

ޖަލްސާ:2023  ވަނަ އަހަރުގެ 47 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 126 ވަނަ ޖަލްސާ)

 

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ހިތަދޫ ޒިކުރާ މިސްކިތުގެ އިރުމަތީ ފަރާތުގެ ހުސްޖާގައިގެ ތެރޭގައި ހިނަވާގެއެއް އެޅުމަށް އިންވަކިކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޖެނަރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

    " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި މައްސަލައިގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޣާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، މިމައްސަލަ އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް ލޭންޑް އެންޑް ޓްރާސްޕޯޓް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝިނާޒް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:01  ވޯޓް

ނުފެންނަކަމަށް: 02 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 08 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 10 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/158

ތާރީޚް: 21 ޑިސެމްބަރ 2023