އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިން ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ބިމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް

17 ޖެނުއަރީ 2024     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

 

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B(4)/2024/002

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  17 ޖަނަވަރީ 2024

ޖަލްސާ:2024  ވަނަ އަހަރުގެ 02 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ (4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 128 ވަނަ ޖަލްސާ)

 

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫސިޓީ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިން ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ބިމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ކައުންސިލް ބިއުރޯ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

     " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލައާއި އެކު ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓަކީ، އައްޑޫސިޓީ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިން ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް 200,000 އަކަފޫޓްގެ ބިން އަގުކޮށް ޕެއިޑްއަޕް ކެޕިޓަލްގެ ގޮތުގައި އައްޑޫސިޓީ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނީގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށާއި ބިމުގެ ސަރަޙައްދު ކަނޑައެޅުމަށް ލޭންޑް އެންޑް ޓްރާސްޕޯޓް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ޙުސެއިން ފައިޒުއްރަޙްމާން

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 04  

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 07 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 07 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B(4)/2024/002

ތާރީޚް: 17 ޖެނުއަރީ 2024