އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކާއި ގުޅިގެން ރަށުތެރޭގައި ހަރުކުރެވޭ އިޝްތިހާރުތަކާ ބެހޭ އުސޫލު ފާސްކުރުމާއި ގުޅޭ

17 ޖެނުއަރީ 2024     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

 

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B(4)/2024/004

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  17 ޖަނަވަރީ 2024

ޖަލްސާ:2024  ވަނަ އަހަރުގެ 02 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ (4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 128 ވަނަ ޖަލްސާ)

 

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކާއި ގުޅިގެން ރަށުތެރޭގައި ހަރުކުރެވޭ އިޝްތިހާރުތަކާ ބެހޭ އުސޫލު ފާސްކުރުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: އާއްމު ކޮމެޓީ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:      

     " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، އާއްމު ކޮމެޓީއިން ހުށަހެޅި ގޮތަށް އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކާއި ގުޅިގެން ރަށުތެރޭގައި ހަރުކުރެވޭ އިޝްތިހާރުތަކާބެހޭ އުޞޫލު ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢްލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ޙުސެއިން ފައިޒުއްރަޙްމާން

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 05  

ނުފެންނަކަމަށް: 01 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B(4)/2024/004

ތާރީޚް: 17 ޖެނުއަރީ 2024